„…А светиите, како што реков, од човекољубие зборуваат за неискажливите работи онолку колку што е тоа можно, разоткривајќи им ја заблудата на оние кои во своето незнаење замислуваат де­ка, по одвојувањето од постојните нешта, преостанува само апсолутно бездејствие, а не бездејствие кое е повисоко од сите дејствија.

Но, повторувам, тие нешта остануваат неискаж­ли­ви поради нивната природа.

Тоа е причината зошто големиот Дионисиј вели дека по одвоју­ва­њето од постојните нешта не постои слово, туку „отсуство на словото“; тој исто така вели:

„ После секое искачување ќе се соединиме со Неизглаголивиот.“

Но, без оглед на неис­каж­ли­ви­от карактер, одрекувањето само по себе не е доволно да му овозможи на ра­зу­мот да ги достигне надумните нешта.

Оние кои, подобно на ангелите, се соединиле со таа светлина, ја прославуваат користејќи сли­ка на тоа целосно одвојување.

Мистичното единство со светлината ги учи дека таа светлина е над­суштински трансцендентна за сета твар.

А оние кои се достојни да го примат таинството пре­ку вера и мудро внимание, можат исто така да ја гледаат божествената и непојмлива свет­ли­на од­војувајќи се од сите нешта.

Но тие можат да се соединат со неа и да ја гледаат само ако се очис­тиле со исполнувањето на заповедите и со посветување на нивниот ум на чистата и не­твар­на молитва, за да можат да ја примат натприродната сила на созерцанието.

Како тогаш треба да ја наречеме оваа сила која не е ниту сетилна, ниту разумска активност?

Како поинаку, освен користејќи го изразот на Соломон, кој бил помудар од сите кои му претходеле:

„ чувство разумно и божествено“.

Со поврзување на овие две придавки тој го убе­ду­ва оној кој слуша да не ја смета оваа сила ниту за сетилна, ниту за разумска, зашто ниту ак­тив­носта на умот е сетилна, ниту пак активноста на сетилата е разумска.

„ Разумното чувствo“ така, е различно од двете. Следејќи го големиот Дионисиј, човек веројатно треба да ја нарече единство, а не познание.

„ Човек треба да разбере, вели тоj, дека нашиот ум поседува разумска сила со помош на која може да се разберат како појмливите нешта, така и тоа единство коешто ја надминува природата на разумот и го поврзува со она што му е трансцендентно.“

И повторно:

„ Умните сили стануваат непотребни, како и чувствата, кога ду­ша­та станува богообразна, препуштајќи се на зраците на недостапната светлина во неспоз­нат­ли­во единство преку зголемување на слепилото.”

Во тоа единство, како што се изразил св. Мак­сим, „светиите, гледаjќи ја светлината на скриената и неискажлива слава, и самите ста­ну­ва­ат приемливи за блажената чистота, заедно со небесните сили.”

Нека никој не мисли дека овие големи луѓе се спомнуваат тука како пример за искачување со одрекување.

Зашто, последното е достапно на секој кој ќе го посака тоа; но, тоа не ја преобра­зу­­ва душата до тој степен да може да прими ангелска возвишеност.

Иако таквото единство го о­сло­бодува умот од мислите за другите нешта, сепак, самото не може да претставува единство со трансцендентните нешта.

Но, чистотата на страсниот дел од душата ефикасно го ослободува у­мот од сите нешта преку бестрасност и го соединува, преку молитвата, со благодатта на Ду­хот; и преку таа благодат духот се радува во божествениот сјај и станува ангелски и бого­об­ра­зен.

21.

Затоа отците, следејќи го големиот Дионисиј, оваа состојба ја нарекле „духовно чувство“, из­раз коj на одреден начин е појасен и посоодветен на тоа мистично и неискажливо видение.

Заш­то тогаш човекот навистина не гледа ниту со разумот ниту телесно, туку преку Духот, и знае де­ка натприродно гледа светлина што е над светлината.

Но, во тој момент тој не знае со кој орган ја гледа таа светлина, ниту може да ја испита нејзината природа, зашто Духот, преку кој тој гледа, е недофатлив. Затоа Павле, кога слушнал неискажливи зборови и видел невидливи нешта, рекол:

„ Jaс не знам дали гледам со телото или без телото.“ Со други зборови, тој не зна­ел дали гледа неговиот ум или неговото тело.

Таков човек не гледа со сетилна перцепција, но неговото видение е исто толку јасно, дури и по­јасно, од видението кога окото јасно гледа некој објект.

Тој гледа излегувајќи од себе, зашто пре­ку таинствената сладост од неговото видение тој е издигнат над сите објекти и над сите об­јек­тивни мисли, дури и над самиот себе.

Под дејство на екстазата, тој ја заборава дури и молитвата кон Бог.

За ова зборува св. Исак, пот­вр­дувајќи ги зборовите на големиот и благословен Григориј:

„ Молитва е чистота на умот која на­с­танува ако се има страв единствено од светлината на Светото Тројство.“ И повторнo:

„ Чис­то­тата на духовниот ум е таа која овозможува светлината на Светото Тројство да блесне за вре­ме на молитвата…

Умот тогаш се издига над молитвата и оваа состојба не може правилно да се на­рече молитва, туку плод на чистата молитва испратен од Светиот Дух.

Тогаш умот не се мо­ли со молитва, туку се открива самиот во екстазата во средина на непојмливи реалности. Тоа на­вис­тина е незнаење што го надминува познанието.“

Оваа наjрадосна реалност, којашто го вознесла Павле и којашто направила неговиот ум да отстапи од секое создание и да се сврти целиот кон самиот себе – таа реалност тој ја видел како светлина на откровението, иако не на сетилните тела; светлина без граница, без ширина, висина или должина.

Тој ја видел апсолутната безграничност на неговото видение и на свет­ли­на­та што сјаела околу него; или, поточно, таа била како сонце бескрајно посјајно и поголемо од универзумот, при што тој стоел во неговиот центар, целиот претворен во око.

Такво, повеќе или помалку, било неговото видение.……

Свети Григориј Палама

Повеќе..