ИКОС З-ти:

Имајќи го секое создание во власт на заповедта Твоја, секаде ги јавуваш образите на промислата и безбројните совршенства Твои.

Затоа гледајќи го во созданијата она што во Тебе е невидливо и присносушната сила и Божеството, co восхит и радост повикуваме:

„Свет, Свет, Свет си, Господи Боже наш, моќен Создателу на видливите и невидливите и во љубовта изобилен Устроителу на сегашните и идните. Свет, Свет, Свети си, Господи Боже наш, Ти Кој од четирите стихии ја состави тварта и co четири времиња годишниот круг го овенча.

Свет си, Господи Боже наш, Ти Кој си му повелал на сонцето да свети дење и на месечината co ѕвездите – да ја осветлуваат ноќта.

Свет си, Господи Боже наш, Ти Кој ги изведуваш ветровите од нивните скривалишта, го облекуваш небото co облаци и испраќаш дожд и роса за разладување на жегата.

Свет си, Господи Боже наш, Ти Кој ги препојасуваш ридовите co радост и долините co веселие, украсувајќи ги co полски кринови и овенчувајќи ги нивите co класје. Свет си, Господи Боже наш, Кој им даваш храна на птиците, ги напојуваш сите полски скотови, ja полагаш штедроста Своја на сите дела Свои.

Свет, Свет, Свет си, Господи Боже наш, помилуј не’ нас, паднатото создание Твое, заради светото име Твое”.