Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Матеј 14:14-22

14. И кога излезе Исус, виде многу свет; и се смили над нив и ги излекува нивните болни.

15. А на стемнување се приближија до Него учениците Негови и рекоа: „Овде е местово пусто, а и доцна е веќе; пушти го народот да отиде по селата и да си купи храна.”

16. Но Исус им рече: „Нема потреба да одат; дајте им вие да јадат!”

17. А тие Му рекоа: „Ние имаме само пет лебови и две риби.”

18. Он им рече: „Донесете Ми ги тука!”

19. И како му заповеда на народот да седне о тревата, ги зеде петте лебови и двете риби, погледна кон небото, ги благослови и како ги прекрши, ги даде лебовите на учениците, а учениците – на народот.

20. И јадеа сите и се наситија; и кренаа дванаесет кошеви полни со останати парчиња.

21. А оние што јадеа, беа околу пет илјади души, освен жените и децата.

22. И веднаш ги покани Исус учениците Свои да влезат во кораб и да минат на другата страна пред Него, дури да го распушти народот.