О, Севоспеана Мајко,

Родителке на Словото, посвето од сите Светии!

Примајќи го приносот сегашен

од секоја напаст избави не`

и од секоја идна мака сочувај не`,

нас што Ти воспеваме

Алилуја!