„Господ на нашите молитви одговара на три начини:

„да“, „не“ и „почекај“.

„Ќе го направам она што велиш“;

„не, нема да го направам“ – како што му рече на апостолот Павле, којшто трипати го молеше да му го отстрани трнот што го боцкал по лицето;

„Почекај, уште не е дојден часот да ти го дадам тоа што го бараш“.

Значи, молкот на небото значи: почекај…!

Да, и најдобрата молитва, најдобриот тип на молитва, одличниот, совршениот, што ни се даде од Господа во Гетсиманија е кога во Својата страшна молитва кон Небесниот Отец рече:

„Не како Јас што сакам, туку како Ти. Јас не сакам да Ме распнат, но секогаш ја поистоветувам Мојата волја со Твојата!“

Така и ние…“